Масло за подмачкување, индикатори за маснотии
Масло, филтри за гас
Ладилници за нафта - разменувачи на топлина
Подмачкување и хидраулични пумпи